Behovsanalys

Behovsanalys eller förstudie?

För att bytet av affärssystemet ska bli ett lyckat projekt, är behovsanalysen A&O. Ofta väljer man att kalla behovsanalysen för förstudie, då den utgör underlaget för byte till nytt affärssystem. När verksamheten ändras eller när man av någon anledning inte gjort justeringar på lång tid, föreligger behovet av att genomföra en behovsanalys.

Behovsanalysen måste göras brett. Systemförändringar påverkar ofta hela verksamheten och det är därför viktigt att kartlägga medarbetarnas erfarenheter och behov. En behovsanalys tar utgångspunkt i nuläget och kartlägger den nuvarande situationer med fokus på de brister som organisationen och dess medarbetare upplever. I samband med identifieringen av bristerna skapar vi tillsammans målsättningar för hur systemstödet borde se ut eller fungera istället för dagens situation. På detta sätt blir behovsanalysen också lösningsförslag.

 

IT eller organisation?

I en behovsanalys kartlägger vi brett alla flöden och intervjuar medarbetare som representerar respektive flöde i organisationen. Behovsanalysen kartlägger därför inte bara brister i IT stöd, utan identifierar också brister inom organisationen. Behovsanalysen tydliggör på så sätt t.ex. bristande kompetens, underbemanning eller felaktig arbetsdelning mellan avdelningar.

Eftersom nytt IT stöd medför förändringar för organisationen och dessa medarbetare arbetar vi alltid tillsammans med ledning i respektive bolag och bistår i arbetet att justera organisationen utifrån ny målbild med nytt förbättrat IT stöd.

Tillsammans med alla kunder och implementationer i ett brett spectra av branscher har vi djup kompetens inom ett flertal olika områden. Pector har den förståelse som krävs för att leverera en väl utförd behovsanalys.