Så här behandlar Pector dina personuppgifter

Genom nedanstående riktlinjer vill PECTOR AB, org nr 556973-8783 informera om att vi behandlar personuppgifter på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med den nya dataskyddsförordningen (GDPR) som gäller från den 25:e maj 2018.

När du får dina personuppgifter registrerade eller på annat sätt behandlade har du rätt till viss information som vi nu tillhandahåller dig.

Vid frågor, vem kontaktar jag?
PECTOR är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Du kan alltid komma i kontakt med PECTOR genom att kontakta oss på info@pector.se. Att vara kund hos PECTOR är frivilligt och det är även lämnandet av dina personuppgifter men PECTOR behöver vissa personuppgifter om dig för att du ska kunna vara kund.

Vad gör vi med dina personuppgifter?
PECTOR registrerar eller kan komma att behandla dina personuppgifter främst genom de uppdrag vi får av våra kunder, i dessa fall raderas uppgifterna då uppdraget är slutfört. Personuppgifter kan i andra fall komma att sparas och behandlas för vissa särskilda ändamål. De personuppgifter som vi kan komma att behandla om dig är namn, adress, e-postadress telefon nr, ev. personnummer/ org nr. Den personuppgiftsbehandling som utförs i kundförhållandet är laglig för att den är nödvändig för fullgörandet av att kunna behandla personuppgifterna för nedan angivna ändamål. Dina personuppgifter kommer med nödvändighet att behandlas i PECTORs IT-system.

Vid all hantering av dina personuppgifter iakttar vi säkerhet och sekretess.

Varför gör vi detta?
Ändamålen för att behandla dina personuppgifter är främst att kunna utföra våra kunduppdrag, upprätthålla en god registervård, skicka ut nyheter och marknadsföring. Vi kan också komma att behandla dina personuppgifter för statistiska ändamål. Ditt organisations.nr, ev. person.nr om du är en privat person, registreras eftersom det är viktigt att PECTOR ska kunna säkerställa kundernas identitet.

Utlämnade av dina personuppgifter
Dina personuppgifter kan också komma att lämnas ut till andra utvalda företag och organisationer som PECTOR samarbetar med för nödvändig behandling för PECTORs räkning. Företag som behandlar personuppgifter för vår räkning ingår alltid ett personuppgiftsbiträdesavtal med oss för att vi ska kunna säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert av våra samarbetspartners.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
PECTOR behandlar dina personuppgifter så länge du är kund hos oss eller så länge vårt uppdrag kräver det, eller så länge som PECTOR har en skyldighet genom lag, som exempelvis bokföringslagen. Vilket innebär att dina personuppgifter inte sparas under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet.

All vår hantering av personuppgifter sker under hög säkerhet och sekretess.

Dina rättigheter
Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Det betyder att du kan begära att få tillgång till dina personuppgifter. Du har även rätt att begära att få felaktiga personuppgifter om dig rättade, överflödig behandling begränsad, ogrundad behandling raderad och begära att få personuppgifter flyttade från vårt system till en annan aktör, s.k. dataportabilitet.

En begäran om något av det nämnda kan skickas till info@pector.se. Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten med eventuella klagomål om du är missnöjd med personuppgiftsbehandlingen, men vi hoppas såklart att du i första hand vänder dig till oss för frågor och begäranden kring vår personuppgiftsbehandling.

Om du inte önskar få marknadsföring från oss kan du när som helst kontakta oss på info@pector.se och begära att vi stoppar utskicken.