Allmänna tjänster
2023-04-01

1. Allmänt

Dessa allmänna villkor gäller för Pector AB:s tillhandahållande av konsulttjänster, om inte annat uttryckligen har överenskommits mellan parterna. De allmänna villkoren utgör således en del av det mellan parterna träffade avtalet.

 

2. Uppdragets omfattning

Pector AB ska tillhandahålla konsulttjänster, i enlighet med den uppdragsbeskrivning som framgår av den avtalade specifikationen.

 

3. Avtalstid

Pector AB ska utföra tjänsten enligt överenskommen tidsplan, som grundar sig på en uppskattning av tjänstens tidsåtgång.

 

4. Tjänstens genomförande

Tjänsten ska utföras med omsorg och på ett i övrigt fackmannamässigt sätt.

Pector AB får utan Kundens särskilda medgivande anlita kvalificerade underkonsulter vid tjänstens utförande samt vid behov byta underkonsult under avtalstiden. I det fall underkonsulter nyttjas skall de i sin tur teckna personuppgiftsbiträdesavtal med Pector alternativt slutkund. Parterna ska samarbeta och vid behov samråda vid tjänstens utförande. Kunden ska tillse att han har den personal tillgänglig som behövs för att Pector AB skall kunna utföra uppdraget.

Kunden ska lämna Pector AB och bolagets underleverantörer tillgång till lokaler, maskiner, programvara, licenser och andra verktyg samt fristående test-, utvecklings- och produktions- miljöer, som är erforderliga för tjänstens genomförande. Vidare ska Kunden tillhandahålla den information och det underlag som är erforderligt för tjänstens genomförande samt i övrigt utföra överenskomna åtgärder.

 

5. Ersättningsformer

Om inte annat skriftligen överenskommits, ska tjänsten utföras i löpande räkning enligt Pector AB s vid varje tid gällande prislista.

Även Pector AB s kostnader för uppdragets utförande, exempelvis reskostnader, debiteras enligt faktisk kostnad.

 

6. Betalning

Utförs tjänsten i löpande räkning, har Pector AB rätt att få betalt 2 gånger per månad för utfört och redovisat arbete.

För kostnader har Pector AB alltid rätt att få ersättning löpande.

 

7. Dröjsmål med betalning

Betalar Kunden inte i rätt tid, har Pector AB rätt att erhålla 8 % + aktuell referensränta i dröjsmålsränta från fakturans förfallodag.

Pector AB har även rätt till ersättning enligt lag för skriftlig betalningspåminnelse samt för eventuell inkassokostnad.

Vidare har Pector AB även rätt att tills vidare avbryta sitt arbete till dess Kunden erlagt betalning i enlighet med de fakturor som har förfallit till betalning samt ställt betryggande säkerhet eller betalat förskott för framtida betalningar för Pector AB:s fortsatta arbete.

 

8. Lojalitet

Kunden förbinder sig att under tiden för uppdragets utförande samt för en tid av två (2) år därefter inte anställa eller söka anställa någon ingående i Pector AB:s personal som är/var anställd vid tiden för uppdragets utförande, eller lämna personligt uppdrag till sådan person. Skulle detta ske har Pector AB rätt att erhålla två (2) prisbasbelopp av Kunden.

 

9. Rätt till resultat

Om inte annat har avtalats har Pector AB upphovsrätt och all annan rätt till resultatet av uppdraget och Kunden erhåller endast en rätt att för eget bruk utnyttja resultatet. Denna Kundens rätt är inte exklusiv.

 

10. Marknadsföring

Pector äger rätt att, så länge kund-leverantörsförhållande existerar, antingen via avtal eller annat faktiskt förhållande, i marknadsföring i olika kanaler använda kundens namn och grafiska profil för att berätta att kund-leverantörsförhållande föreligger.

 

11. Övrigt förtida upphörande

Kunden har rätt att utan angivande av skäl säga upp Pector AB:s uppdrag till upphörande. Denna rätt gäller dock inte redan genomförda delar. Pector AB ska om så sker, få ersättning för utfört arbete och havda kostnader fram till uppsägning.

 

12. Sekretess

Skyddet för våra Kunders personliga uppgifter och uppgifter om affärsidéer, företagsinformation och andra uppgifter som berör vårt uppdrag är viktigt för Pector AB.

Pector AB skall se till att Pector AB:s personal inte lämnar konfidentiell information till utomstående. Det är Pector AB:s ansvar att se till att personal som kan antas komma i kontakt med konfidentiell information åtar sig att hemlighålla denna information i samma utsträckning som Pector AB enligt detta avtal.

Pector AB ansvarar för att se till att behandling av våra kunders personuppgifter behandlas på ett ansvarsfullt sätt enligt Pectors ”Integritetspolicy” avseende personuppgiftsbehandling. Pector AB har förbundit sig att behandla personuppgifter för Personuppgiftsansvariges räkning i enlighet med ett signerat personuppgiftsbiträdesavtal.

Undantag kan göras om Pector AB enligt beslut av domstol, enligt gällande lag eller annan författning är skyldig att överlämna information till domstol eller annan myndighet. Pector AB är medvetna om att i de fall Kunden är börsnoterad då lyder under finansinspektionens regler avseende insiderinformation.

 

13. Force majeure och övrigt hinder

Utöver vad som anges ovan är parternas ansvar begränsat enligt följande.

Om part förhindras att fullgöra detta avtal av omständighet utanför hans kontroll, såsom eldsvåda, naturkatastrof, arbetskonflikt, sjukdom o.d., som han inte skäligen kunde förväntas ha förutsett vid avtalets träffande och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit eller av att hans underleverantör förhindras fullgöra sitt arbete eller leverans på grund av omständigheter som här angivits, ska detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestation och befrielse för andra påföljder. Så snart hindret upphört ska förpliktelsen fullgöras enligt detta avtal.

Part ska, för att befrias från ansvar enligt ovan, utan dröjsmål meddela motparten att hinder föreligger samt varför.

Part äger dock alltid rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande om motpartens fullgörande av viss förpliktelse försenats med mer än två (2) månader.

 

14. Tvist

Vid tvist angående tolkningen eller tillämpningen av detta avtal skall parterna i första hand försöka lösa tvisten genom en uppgörelse i godo.

Kan en uppgörelse i godo inte träffas, ska tvisten avgöras vid allmän domstol i Sverige.

 

15. Standardprislista

Restidsersättning samt milersättning utgår från Pectors kontor på Falkenbergsgatan 3 i Göteborg och avser resor utanför Göteborg (031-området). Övriga eventuella reskostnader debiteras med faktisk kostnad.

Debitering sker per påbörjade hel timme, och inom Göteborg (031-området) genomförs debitering enligt ordinarie taxa med utgångspunkt för avfärd och ankomst till Pectors kontor. Ordinarie arbetstid är vardagar mellan 08-17. För överenskommen konsultinsats lördag, söndag, helgdag samt vardag före 06 och efter 20 debiteras 100 % övertidsersättning.

 

Projektledning: 1 930 kr/tim
Konsultation, programmering: 1 790 kr/tim
Restidsersättning: 895 kr/tim
Milersättning: 80 kr/mil

Vi använder cookies!

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen samt för att optimera vår sajt och på så sätt göra den bättre för dig. Du kan själv styra vilka cookies som används och återkalla ditt samtycke när som helst. Gör dina val nedan eller klicka på ”Godkänn alla” för att ge samtycke till samtliga syften.

För att vi ska kunna spara dina val av cookies placeras öven nödvändiga cookies som inte kräver ditt samtycke. Se cookiepolicy här.

Cookiepolicy

Ditt samtycke gäller domänen: www.pector.se
Cookiepolicyn uppdaterades senast: 2022-06-21

Integritetspolicy

Visa de cookies som används på vår hemsida

Nödvändiga cookies behövs för att för att webbplatsens grundläggande funktioner ska fungera korrekt och för att vi ska kunna spara ditt val av cookies.

 • cookies_set

  Syfte: Sparar besökarens val av cookies.
  Utfärdas av: mk cookie master
  Livslängd: 1 år

  Domän: www.pector.se

 • selected_cookies

  Syfte: Sparar besökarens val av cookies.
  Utfärdas av: mk cookie master
  Livslängd: 1 år

  Domän: www.pector.se

Marknadsföringscookies används för att spåra besökare på webbplatsen. Avsikten är att visa annonser som är relevanta och engagerande för den enskilda användaren och därmed vara mer värdefulla för utgivare och tredjepartsannonsörer.

 • __atuvc

  Syfte: Används för att lagra utförda åtgärder på webbplatsen.
  Issued by: AddThis
  Livslängd: 13 månader

  Domän: www.pector.se

 • __atuvs

  Syfte: Används för att lagra utförda åtgärder på webbplatsen.
  Issued by: AddThis
  Livslängd: 1 år

  Domän: www.pector.se

 • _fbp

  Syfte: Används för att lagra och spåra besök över webbplatser.
  Utfärdas av: Facebook
  Livslängd: 3 månader

  Domän: www.pector.se

 • _lfa

  Syfte: Används för att lagra och spåra målgruppsräckvidd.
  Utfärdas av: Leadfeeder
  Livslängd: 2 år

  Domän: www.pector.se

 • _lfa_test_cookie_stored

  Syfte: Används för att testa om _lfa lagrades.
  Utfärdas av: Leadfeeder
  Livslängd: 1 dag

  Domän: www.pector.se

 • at-rand

  Syfte: Används för att tillhandahålla funktioner över sidor.
  Issued by: AddThis
  Livslängd: Beständig

  Domän: www.pector.se

 • loc

  Syfte: Används för att lagra platsdata.
  Issued by: AddThis
  Livslängd: 13 månader

  Domän: www.pector.se

 • uvc

  Syfte: Används för att lagra och spåra besök över webbplatser.
  Utfärdas av: AddThis
  Livslängd: 13 månader

  Domän: www.pector.se

Statistiska cookies hjälper webbplatsens ägare att förstå hur besökare interagerar med webbsidan genom att samla in och rapportera dessa uppgifter.

 • _ga

  Syfte: Används för att förstå hur besökaren navigerar runt på webbplatsen.
  Utfärdas av: Google Analytics
  Livslängd: 2 år

  Domän: www.pector.se

 • _gat

  Syfte: Används för att läsa och filtrera förfrågningar från bots. Om Google Analytics distribueras via Google Tag Manager kommer denna cookie att heta _dc_gtm_.
  Utfärdas av: Google Analytics
  Livslängd: 1 minut

  Domän: www.pector.se

 • _gid

  Syfte: Används för att förstå hur besökaren navigerar runt på webbplatsen.
  Utfärdas av: Google Analytics
  Livslängd: 1 dag

  Domän: www.pector.se

 • _hjAbsoluteSessionInProgress

  Syfte: Används för att lagra unika besök.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: 30 minuter

  Domän: www.pector.se

 • _hjFirstSeen

  Syfte: Används för att identifiera en ny besökares första session.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: Session

  Domän: www.pector.se

 • _hjid

  Syfte: Används för att lagra ett unikt användar-ID.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: 1 år

  Domän: www.pector.se

 • _hjIncludedInPageviewSample

  Syfte: Används för att kontrollera om besökaren ingår i datasamplingen som definieras av webbplatsens dagliga sidvisningsgräns.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: 30 minuter

  Domän: www.pector.se

 • _hjIncludedInSessionSample

  Syfte: Används för att kontrollera om besökaren ingår i datasamplingen som definieras av webbplatsens dagliga sessionsgräns.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: 30 minuter

  Domän: www.pector.se

 • _hjSession{site_id}

  Syfte: En cookie som innehåller aktuell sessionsdata.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: 30 minuter

  Domän: www.pector.se

 • _hjSessionUser{site_id}

  Syfte: Används för att lagra ett unikt användar-ID.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: 1 år

  Domän: www.pector.se

 • _hjTLDTest

  Syfte: Används för att kontrollera om cookies kan laddas på webbplatsen och tas bort kort därefter.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: Session

  Domän: www.pector.se

På pector.se använder vi så kallade cookies som förklaras närmare nedan. Du kan förhindra eller ändra användandet av cookies när som helst genom att klicka på inställnings-knappen här ovan, dock kan detta påverka din användarupplevelse på vår hemsida.

Vad är cookies?
Cookies är en liten textfil som placeras på datorn av en webbserver och hjälper oss känna igen din dator när du besöker vår webbplats. Detta gör det möjligt för webbplatsen att komma ihåg viktig information som gör ditt besök på hemsidan bekvämare och för att förbättra din upplevelse som besökare. Cookies är så kallade passiva filer som inte kan sprida farlig programvara eller virus på din mobila enhet eller dator. Det finns två typer av cookies som kallas Permanent Cookie och Session Cookie.

Permanent Cookie – Denna typ av cookie sparar en fil som ligger kvar på besökarens dator. Den används till exempel för att kunna anpassa en webbplats efter besökarens önskemål, val och intressen samt för statistikuppföljning.

Session Cookie – Under tiden en besökare är inne på en webbsida, lagras denna typ av cookie temporärt i minnet på besökarens dator. Session Cookies försvinner när du stänger din webbläsare.

Cookies kan antingen vara förstahands-cookies eller tredjeparts-cookies. Förstahands-cookies placeras av hemsidan du besöker medan tredjeparts-cookies placeras av en annan part. Tredjeparts-cookies används ofta för bland annat Google Analytics, Facebook och Remarketing med syftet att förstå hur hemsidan används, hur man kan förbättra användarupplevelsen samt för att generera målinriktad annonsering.

Vilka cookies pector.se använder och hur man avaktiverar dessa
Läs mer om vilka cookies som används på vår hemsida, deras syfte, deras livslängd och/eller ändra inställningarna för dem genom att klicka på inställnings-knappen här ovanför.

Nödvändiga cookies behövs för att för att webbplatsens grundläggande funktioner ska fungera korrekt och för att vi ska kunna spara ditt val av cookies.

 • cookies_set

  Syfte: Sparar besökarens val av cookies.
  Utfärdas av: mk cookie master
  Livslängd: 1 år

  Domän: www.pector.se

 • selected_cookies

  Syfte: Sparar besökarens val av cookies.
  Utfärdas av: mk cookie master
  Livslängd: 1 år

  Domän: www.pector.se

Marknadsföringscookies används för att spåra besökare på webbplatsen. Avsikten är att visa annonser som är relevanta och engagerande för den enskilda användaren och därmed vara mer värdefulla för utgivare och tredjepartsannonsörer.

 • __atuvc

  Syfte: Används för att lagra utförda åtgärder på webbplatsen.
  Issued by: AddThis
  Livslängd: 13 månader

  Domän: www.pector.se

 • __atuvs

  Syfte: Används för att lagra utförda åtgärder på webbplatsen.
  Issued by: AddThis
  Livslängd: 1 år

  Domän: www.pector.se

 • _fbp

  Syfte: Används för att lagra och spåra besök över webbplatser.
  Utfärdas av: Facebook
  Livslängd: 3 månader

  Domän: www.pector.se

 • _lfa

  Syfte: Används för att lagra och spåra målgruppsräckvidd.
  Utfärdas av: Leadfeeder
  Livslängd: 2 år

  Domän: www.pector.se

 • _lfa_test_cookie_stored

  Syfte: Används för att testa om _lfa lagrades.
  Utfärdas av: Leadfeeder
  Livslängd: 1 dag

  Domän: www.pector.se

 • at-rand

  Syfte: Används för att tillhandahålla funktioner över sidor.
  Issued by: AddThis
  Livslängd: Beständig

  Domän: www.pector.se

 • loc

  Syfte: Används för att lagra platsdata.
  Issued by: AddThis
  Livslängd: 13 månader

  Domän: www.pector.se

 • uvc

  Syfte: Används för att lagra och spåra besök över webbplatser.
  Utfärdas av: AddThis
  Livslängd: 13 månader

  Domän: www.pector.se

Statistiska cookies hjälper webbplatsens ägare att förstå hur besökare interagerar med webbsidan genom att samla in och rapportera dessa uppgifter.

 • _ga

  Syfte: Används för att förstå hur besökaren navigerar runt på webbplatsen.
  Utfärdas av: Google Analytics
  Livslängd: 2 år

  Domän: www.pector.se

 • _gat

  Syfte: Används för att läsa och filtrera förfrågningar från bots. Om Google Analytics distribueras via Google Tag Manager kommer denna cookie att heta _dc_gtm_.
  Utfärdas av: Google Analytics
  Livslängd: 1 minut

  Domän: www.pector.se

 • _gid

  Syfte: Används för att förstå hur besökaren navigerar runt på webbplatsen.
  Utfärdas av: Google Analytics
  Livslängd: 1 dag

  Domän: www.pector.se

 • _hjAbsoluteSessionInProgress

  Syfte: Används för att lagra unika besök.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: 30 minuter

  Domän: www.pector.se

 • _hjFirstSeen

  Syfte: Används för att identifiera en ny besökares första session.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: Session

  Domän: www.pector.se

 • _hjid

  Syfte: Används för att lagra ett unikt användar-ID.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: 1 år

  Domän: www.pector.se

 • _hjIncludedInPageviewSample

  Syfte: Används för att kontrollera om besökaren ingår i datasamplingen som definieras av webbplatsens dagliga sidvisningsgräns.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: 30 minuter

  Domän: www.pector.se

 • _hjIncludedInSessionSample

  Syfte: Används för att kontrollera om besökaren ingår i datasamplingen som definieras av webbplatsens dagliga sessionsgräns.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: 30 minuter

  Domän: www.pector.se

 • _hjSession{site_id}

  Syfte: En cookie som innehåller aktuell sessionsdata.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: 30 minuter

  Domän: www.pector.se

 • _hjSessionUser{site_id}

  Syfte: Används för att lagra ett unikt användar-ID.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: 1 år

  Domän: www.pector.se

 • _hjTLDTest

  Syfte: Används för att kontrollera om cookies kan laddas på webbplatsen och tas bort kort därefter.
  Utfärdas av: Hotjar
  Livslängd: Session

  Domän: www.pector.se